poniedziałek, 16 marca 2015

Oddziały Wyklętych Szymona Nowaka w ujęciu minimalistycznym

Oddziały Wyklętych Szymona Nowaka to udana próba syntezy losów polskiej partyzantki antykomunistycznej. Utwór utrzymany w ujęciu popularnonaukowym, teoretycznie nie powinien sprawiać kłopotów w odbiorze tekstu potencjalnemu czytelnikowi dysponującemu podstawową wiedzą historyczną. Jednakże wielość informacji, faktów oraz częste operowanie skrótami przez autora odsyła nas do zewnętrznych źródeł historycznych. Bez zrozumienia kontekstu opisywanych wydarzeń oraz rozszyfrowania skrótów, które nie zawsze są wyjaśniane, nie jesteśmy w stanie zrozumieć idei żołnierzy wyklętych oraz ich osobistych rozterek duchowych. Te z kolei w dużym stopniu determinowały postępowanie dowódców oddziałów partyzanckich. Osobista krzywda, wyrządzona przez radzieckich oprawców, była jednym z najczęstszych powodów wznowienia działań partyzanckich. 
***
Utwór zbudowany jest dość schematycznie, co leżało w zamyśle i gestii autora. Usystematyzowanie losów osiemnastu największych oddziałów partyzantki antykomunistycznej wymagało właściwego podziału na rozdziały, z których każdy zbudowany jest analogicznie do poprzedniego. Najpierw zaznajamiamy się z biografiami dowódców, później natomiast dowiadujemy się informacji dotyczących miejsca i zakresu prowadzonych walk dywersyjnych, w czym niewątpliwe pomaga mapa stacjonowania oddziałów partyzantki dołączona do książki. 
***
 Historia PRL - u
Oddziały Wyklętych to pozycja, której nie poleciłbym potencjalnemu odbiorcy, ponieważ problematycznym jest przerost treści nad formą. Multum informacji podanych nie tylko w formie liczbowej oraz częste operowanie skrótami, sprawiają, że lektura utworu Szymona Nowaka staje się bardzo czasochłonna. Często jesteśmy zmuszeni przerwać czytanie odpowiedniego passusu, żeby zerknąć do właściwych źródeł historycznych wyjaśniających zagadkowe zagadnienie. Ponadto do czynników utrudniających czytanie należą: konstrukcja utworu, zdeterminowana przez bezwzględny zamysł przekazywania faktów historycznych oraz częste cytowanie świadectw osób uczestniczących w opisywanych wydarzeniach.
***
Bibliografia:
1)Nowak Szymon, Oddziały Wyklętych, Fronda, ISBN 978 – 83 – 64095 – 17 – 7; 

Brak komentarzy:

Created with flickr badge.